Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Việc tăng cường kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ giúp người dân tiếp cận được với...
Continue reading »